Korporatīvā apmācība

Emocionālā inteliģence un efektīvas stresu vadības pamati

Mērķauditorija

Visi, kuru pienākumos ietilpst darbs ar cilvēkiem – ar klientiem, padotajiem, augstākstāvošo vadību, dažāda līmeņa klientu menedžeri, klientu apkalpošanas speciālisti, darījumu vadītāji, kā arī jebkurš cits interesents, kuram ir vēlme gūt informāciju par emocionālo inteliģenci, lai rastu savā karjerā un ikdienas dzīvē aktuālo jautājumu emocionāli inteliģentus risinājumus.

Programmas mērķis

Sniegt grupas dalībniekiem teorētiskas zināšanas par Emocionālās inteliģences jēdzienu un nozīmi sekmīgā saskarsmē, kā arī veidot prasmes un iemaņas Emocionālās inteliģences izkopšanai un attīstīšanai sevī.

Programmas apraksts

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegtas pamatzināšanas par:

 • D.Golemana teorija par Emocionālo inteliģenci, jēdzieni, vispārējs EI raksturojums
 • Personīgās efektivitātes kompetences, to raksturojums:

  - Sevis apzināšanās
  - Pašregulācija;
  - Pašmotivācija;
  - Darbs ar pamatstresiem – bailes, raizes, dusmas;

 • Sociālās kompetences, to raksturojums:
     
  - Empātija;
  - Prasme ietekmēt un pārliecināt citus;
  - Labas komunikācijas prasmes;
  - Prasme risināt konfliktus;
  - Prasme veidot, uzturēt un regulēt savstarpējās attiecības;
  - Vadītāja prasmes.
  - EI organizācijā: tās saistība ar darba efektivitāti un sekmīgu komandas darbu

Mācību metodes

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs. Seminārā kā galvenās apmācību metodes tiek izmantoti praktiski uzdevumi un diskusijas (70%) un mazāk teorija (30%).

Rezultāts

Kursu beidzot, dalībnieks ir izpratis emocionālās inteliģences jēdzienu, apguvis praktiskas metodes EI pielietošanai ikdienas problēmu risināšanā gan darbā, gan ārpus darba.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena