Korporatīvā apmācība

Mūsdienu aktuālās vadības metodes

Mērķauditorija

Visu līmeņu gan sabiedrisku, gan valsts, gan privātā sektora organizāciju vadītāji, kuri ikdienas darbā saskaras ar nepieciešamību attīstīt savu darbinieku pašmotivāciju, iesaistīšanos kopīgā lietā, atdevi un virzīt visu organizāciju kopumā uz efektīvu rezultātu sasniegšanu.

Programmas mērķis

Iepazīstināt semināra dalībniekus ar mūsdienu vadības metodēm, ar humānistiskās pieejas lomu un nozīmi personāla un visas organizācijas vadībā, ar efektīviem mērķu sasniegšanas ceļiem darbinieku deficīta apstākļos. Semināra galvenais mērķis ir nodemonstrēt acīmredzamas atšķirības starp klasisko menedžmenta pieeju un mūsdienu prasībām vadītājam efektīvas organizācijas vadīšanai.

Programmas apraksts:

Mācību laikā kursu dalībniekiem tiek sniegta informācija par sekojošiem jautājumiem:

  • darbinieks un tā loma organizācijas mērķu sasniegšanā;
  • 25 efektīvas organizācijas darbības principi;
  • vadītāja un darbinieku simbioze;
  • kā vadīt darbiniekus ar mīlestību?
  • kā attīstīt darbinieku iekšējo motivāciju?
  • dažādi laikmeti pasaules ekonomiskajā attīstībā un tiem raksturīgās vadības metodes.

Mācību metodes

Lekcijas, praktiski uzdevumi pēc teorijas, diskusijas, grupu darbs. Seminārā kā galvenās apmācību metodes tiek izmantoti praktiski uzdevumi un diskusijas (70%) un mazāk teorija (30%).

Rezultāts

Kursu beidzot, klausītājs ir ieguvis labas zināšanas par pasaules ekonomikas dažādām attīstības stadijām, par katram laikmetam visefektīvāko vadības stilu. Klausītājs ir uzzinājis mūsdienu pieeju vadībai, uz piemēru bāzes sapratis mūsdienu vadības stilu efektīvas pielietošanas iespējas un devumu organizācijai. Ieguvis praktiskus instrumentu savas organizācijas un sevis novērtēšanai.

Pasniedzējs

Mācību laiks: 1 diena