Starptautiskie finanšu pārskatu standarti SFPS (Lielbritānija) (60 stundas)

Kursa programma: "Starptautiskie finanšu pārskata standarti". 

IAS 1 Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi saskaņā ar SFPS

 • SFPS padome, struktūra un funkcijas, standartu sagatavošanas process
 • finanšu pārskata izstrādāšanas un sagatavošanas principi
 • grāmatvedības uzskaites principi
 • finanšu pārskata kvalitatīvie raksturojumi
 • finanšu pārskata elementi, novērtējums un to atzīšanas kritēriji
 • finanšu pārskata struktūra un saturs

IAS 2 Krājumi

 • preču – materiālo krājumu uzskaite
 • iegādes izmaksas
 • pārstrādes izmaksas
 • krājumu pašizmaksa
 • krājumu novērtēšanas metodes
 • krājumu pārvērtēšana
 • krājumu pārdošana un norakstīšana

 IAS 7 Naudas līdzekļu plūsmas pārskats

 • naudas līdzekļu un to ekvivalentu plūsmas analīze pārskata periodā
 • naudas līdzekļu plūsma operatīvajā darbībā pamatdarbībā (pamatdarbībā)
 • naudas līdzekļu plūsma ieguldījumu darbībā
 • naudas līdzekļu plūsma finanšu darbībā
 • pārskata sagatavošanas metodes

 IAS 8 Uzskaites politika, izmaiņas grāmatvedības novērtējumos un kļūdas

 • uzņēmuma uzskaites politikas izvēles kritēriji
 • prasības uzskaites politikas izmaiņām
 • iepriekšējo periodu kļūdu labošana un informācijas atklāšana

 IAS 10 Notikumi pēc pārskata perioda beigām

 • koriģējoši notikumi, kas radušies pēc pārskata perioda beigām un nepieciešamība veikt korekcijas finanšu pārskatā
 •  nekoriģējoši notikumi, kas notikuši pēc pārskata perioda
 • dividenžu atspoguļošana, kas ierosinātas vai izziņotas pēc kapitāla instrumentiem un informācijas atklāšana

IAS 12 Ienākumu (peļņas) nodoklis

 • ienākumu nodokļa uzskaites kārtības noteikšana
 • atliktās nodokļu saistības
 • atliktās nodokļu prasības
 • pagaidu un pastāvīgās starpības
 • aktīvu vai saistību nodokļu bāze
 • atliktā nodokļa ieņēmumi un izdevumi
 • informācijas atklāšana

IAS 16 Pamatlīdzekļi

 • pamatlīdzekļu objektu atzīšana par aktīviem
 • pamatlīdzekļu novērtēšana
 • pamatlīdzekļu pārvērtēšana
 • pamatlīdzekļu nolietojums (amortizācija)
 • pamatlīdzekļu pārdošana, izslēgšana un maiņa

IFRS 16 Noma 

 • uzskaites politikas principi attiecībā uz finanšu un operatīvas nomas līgumiem nomniekam un iznomātājam 
 • finanšu nomas uzskaite nomniekam un iznomātājam
 • operatīvās nomas uzskaite nomniekam un iznomātajam
 • uzskaites kārtība pārdošanas darījumos ar atgriezenisko nomu

IFRS 15 Ieņēmumi no līgumiem ar klientiem

 • ieņēmumu novērtēšana un atzīšana
 • no preču pārdošanas
 • no preču pārdošanas kredītā
 • no pakalpojumu sniegšanas
 • no procentu maksājumiem, autoratlīdzībām un dividendēm

IAS 21 Valūtu kursu izmaiņu ietekme

 • uzskaites operācijas ārvalstu valūtā
 • valūtas kursu izmaiņu ietekme uz finanšu pārskata rādītājiem
 • ieņēmumu un izdevumu atzīšana  no kursu starpības
 • ārvalstu kompānijas finanšu pārskatu pārrēķins
 • integrētās kompānijas pārrēķins galvenās kompānijas valūtā

IAS 23 Aizņēmumu izmaksas

 • aizņēmumu izmaksas un uzskaites kārtība
 • aizņēmumu izmaksu atzīšana par izdevumiem
 • aizņemto līdzekļu aizņēmuma izmaksu kapitalizācija
 • aizņēmumu izmaksu kapitalizācijas pārtraukšana
 • aizņēmuma uzskaites politikas atklāšana finanšu pārskatā

IAS 36 Aktīvu nocenošana (vērtības samazināšana)

 • aktīvu nocenošanas pazīmes un nosacījumi
 • zaudējumu atzīšana no aktīvu nocenošanas
 • patiesā un atlīdzināmā aktīva vērtība
 • informācijas atklāšana

IAS 37 Uzkrājumi (rezerves), iespējamās saistības un iespējamie riski

 • uzkrājumi, kārtējās, iespējamās saistības un aktīvi
 • uzkrājumu atspoguļošanas un izveidošanas principi
 • iespējamo saistību atspoguļošanas principi un informācijas atklāšana
 • iespējamo aktīvu atspoguļošanas principi un informācijas atklāšana

IAS 38 Nemateriālie aktīvi

 • iegādāto vai pašu spēkiem izveidoto nemateriālo aktīvu atzīšanas pazīmes
 • nemateriālo aktīvu novērtēšana
 • nemateriālo aktīvu nocenošana (vērtības samazināšana)
 • nemateriālo aktīvu atspoguļošana biznesa apvienošanas gadījumā

IAS 32, IAS 39, IFRS 9, IFRS 7: Finanšu instrumenti

 • finanšu aktīvu atzīšanas principi un novērtēšana
 • finanšu saistību atzīšanas principi un novērtēšana
 • finanšu aktīvu un saistību vērtības samazināšana (nocenošana)
 • finanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšana
 • finanšu saistību atzīšanas pārtraukšana
 • informācijas atklāšana

SGS 40 Ieguldījumu (investīciju) īpašumi

 • ieguldījumi nekustamajos īpašumos
 • kādiem nekustamo īpašuma objektiem standarts netiek piemērots
 • ieguldījumu nekustamajā īpašumā novērtēšanas metodes
 • ieguldījumu nekustamajā īpašuma novērtēšanas metodes izmaiņa

IFRS 1 Pirmā starptautisko finanšu pārskata standartu piemērošana

 • pārskata sniegšana pirmo reizi pielietojot SFPS
 • aktīvu vai saistību atzīšana un neatzīšana
 • korekcijas, kuras rodas, pirmo reizi pielietojot SFPS
 • novērtēšanas aprēķini, kas veikti pārejas datumā, saskaņā ar SFPS
 • informācijas atklāšana

SGS (IFRS) 5 Neapgrozāmie (ārpusbilances) aktīvi, kas paredzēti pārdošanai, un pārtraucama darbība

 • neapgrozāmo aktīvu klasifikācija, kas paredzēti pārdošanai
 • pārdošanai paredzēto aktīvu novērtēšana un sniegšana
 • aktīvu pārklasificēšana pārdošanai, novērtēšana un atspoguļošana bilancē

  Biznesu apvienošana, konsolidētas un atsevišķais finanšu pārskats (IFRS 3, IAS 27, (IFRS 10), IAS 28, IAS 31 (IFRS 11, IFRS 12))

 • finanšu pārskata konsolidēšanas noteikumi
 • mātes un visu meitas uzņēmumu konsolidētais finanšu pārskats
 • mātes un meitas uzņēmuma pārskatu summēšana
 • mazākuma dalības kapitāldaļas noteikšana
 • kapitāla ieguldījumu veidi meitas, asociētajās un kopēji kontrolējamās kompānijās
 • kapitāla ieguldījumu atspoguļošanas paņēmieni
 • ieguldījumu vērtības samazināšana atkarīgajos uzņēmumos
 • biznesu apvienošanas paņēmieni
 • saimnieciskās un finanšu darbības kontrole, apvienojot biznesus
 • citas kompānijas kapitāla pirkšana
 • visu citas kompānijas tīro aktīvu pirkšana
 • citas kompānijas saistību atzīšana
 • dalības kopējā darbībā uzskaites kārtība
 • dalībnieku piekrišana kopējai kontrolei, kas fiksēta līgumā
 • sadarbības formas un dažādi uzskaites principi
 • kopīgi kontrolējamas operācijas: aktīvi, izdevumi, saistības un ieņēmumu daļas no kopējas darbības
 • informācijas atklāšana par dalības daļām kompānijās
Nodarbības
 • Kopējais programmas ilgums - 60 akadēmiskās stundas, 12 nodarbības
 • Nodarbības notiks reizi nedēļā centrā "Latvikon" Ģertrūdes ielā 63.
Atlaides
 • Iespējama apmaksa pa daļām.
 • Ja no Jūsu organizācijas apmācību kursā piedalās 3 un vairāk cilvēku, samaksa tiek noteikta individuāli.
 • Atlaides nesummējas, spēkā ir lielākā no atlaidēm.

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"