Kvalifikācijas celšanas kursi Valsts un pašvaldību budžeta grāmatvedība (50 stundas)

Kursa uzdevumi

Iepazīstināt klausītājus ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē valsts un pašvaldību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, grāmatvedības uzskaiti budžeta iestādēs un gada pārskatu sagatavošanu. Risināt uzdevumus, kas sniegs izpratni par kursa ietvaros apskatāmajām tēmām.

Kursa saturs

 1. Normatīvie akti par budžetu un finanšu vadību un grāmatvedības uzskaites veikšanu budžeta iestādēs.
 2. Valsts un pašvaldību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtība. Budžeta cikls, apjoms, periods, iedalījums, budžeta veidi, budžetā ietvertā informācija. Budžeta ieņēmumi un budžeta izdevumi un to ekonomiskā klasifikācija. Budžeta izstrādāšanas un grozījumu sagatavošana un budžeta izpildes kontrole.
 3. Budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošana atbilstoši finansējuma avotiem. Kontu plāns, tā nozīme budžeta grāmatvedības uzskaitē.
 4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, t.sk.,:
  • Nemateriālie ieguldījumi;
  • Pamatlīdzekļi;
  • Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi;
  • Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām.·        
 5. Apgrozāmo līdzekļi uzskaite, t.sk.,:
  • Krājumu uzskaites īpatnības budžeta iestādēs.
  • Debitoru uzskaite;
  • Nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem;
  • Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi;
  • Naudas līdzekļi;
  • Administrējamo iestāžu finansējumi.
 6. Pašu kapitāla uzskaite, t.sk.,.
  • Rezerves;
  • Budžeta izpildes rezultāts.
 7. Uzkrājumu izveidošana paredzamajām saistībām.
 8. Kreditoru uzskaite, t.sk.,:
  • Ilgtermiņa saistības;
  • Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa;
  • Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem;
  • Īstermiņa uzkrātās saistības;
  • Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus);
  • Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi;
  • Pārējās īstermiņa saistības;
  • Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi.
 9. Eiropas Savienības projektu ieviešana un uzskaite. 
 10. Gada pārskata sagatavošanas kārtība, pielikumu aizpildīšana. Finanšu pārskata skaidrojumu apjoms. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts.
Atlaides
 • Ja Jūs un Jūsu uzņēmums lieto portāla www.d-k.lv abonementu EXTRA, Jūs saņemat 10% atlaidi.

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - kursi"