Lietvedības pamati (24 stundas)

Lietvedības priekšmeta mērķis  ir iepazīstināt ar dokumentu sagatavošanas prasībām, lietvedības nozīmi iestādes darbā, kā arī izskaidrot lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanu un dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas prasības.

Īss kursa apraksts

Lietvedība, (dokumentu pārvaldība), tās pamatuzdevumi, reglamentējošie normatīvie akti. Dokuments, tā sastāvdaļas. Pārvaldes dokumenti. Dokumentu aprite, reģistrācija, kontrole. Dokumentu arhivēšana un iznīcināšana.

Kursa apgūšanas organizācija

Mācību kurss „Lietvedības pamati” tiek apgūts izmantojot lekciju materiālus un literatūru, pārbaudot zināšanas ar patstāvīgi apgūtajiem programmas jautājumiem.

 • Jūs saņemsiet bagātīgus izdales materiālus par apmācību kursu.
 • Jūsu zināšanas tiks apstiprinātas ar centra Latvikon sertifikātu.
 • Kopīgais apmācības ilgums —  24 st.

Programma

 1. Ievads lietvedībā. Lietvedība un tās pamatjēdzieni. Dokuments un dokumentēšana. Dokumentu noformēšanas prasības.
 2. Lietvedību reglamentējošie normatīvie akti.
 3. Dokumenta zonas. Dokumenta juridiskais spēks.
 4. Dokumentu sastāvdaļas: teksts, rekvizīti, dienesta atzīmes. Dokumentu rekvizītu un dienesta atzīmju noformēšana. Dokumenta sastāvdaļu izvietošana atbilstoši MK normatīvo aktu prasībām.
 5. Dokumenta veidlapas. Organizācijas veidlapa, atsevišķa dokumenta veidlapa, veidlapa ar daļēju tekstu un veidlapa sadarbībai ar ārzemju partneriem.
 6. Dokumenta atvasinājumu sagatavošana un apliecināšana.
 7. Dokumentu grupēšana pēc dažādām pazīmēm.
 8. Pārvaldes dokumenti. Rīkojuma dokumenti.
 9. Organizatoriskie dokumenti.
 10. Izziņu un pārskatu dokumentu noformēšana.
 11. Sarakstes dokumentu noformēšana.
 12. Personāla dokumenti.
 13. Sūdzību, iesniegumu un priekšlikumu lietvedība. Sevišķā lietvedība.
 14. Elektroniskie dokumenti.
 15. Dokumentu aprite, reģistrācija un kontrole.
 16. Lietu nomenklatūra, lietu izveidošana. Lietu uzglabāšana un iznīcināšana.
 17. Lietu arhivēšana. Personālsastāva dokumentu arhivēšana.
 18. Lietu aprakstu un vēsturiskās izziņas veidošana.
 19. Ekspertu komisijas izveidošana, darbība un nozīme organizācijā.

Praktiskie darbi

 1. Veidlapu sastādīšana. Rīkojuma dokumentu paraugu sastādīšana. Rīkojums, pavēle, lēmums.
 2. Izziņu dokumentu paraugu sastādīšana. Izziņa, pilnvara, akts, protokols.
 3. Sarakstes dokumentu paraugu sastādīšana. Dienesta vēstule, iesniegums. Dienesta atzīmju izvietojums uz saņemtā dokumenta.
 4. Organizatorisko dokumentu paraugu sastādīšana. Instrukcija, amatu apraksts.
 5. Personāla dokumentu paraugu sastādīšana. CV, Motivācijas vēstule u.c.
 6. Saņemto dokumentu aprites shēmas sastādīšana.
 7. Dokumentu reģistrācijas žurnālu noformēšana.
 8. Lietu nomenklatūras sastādīšana.
Nodarbības
 • Mācības notiek centrā Latvikon Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 128.06 + PVN

Nodarbību sākums un laiks

30. maijā, 18:00-21:00, 30. maijā, 1., 4., 7., 11. un 13. jūnijā, latv. val. , Rasma Urtāne