Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs, ONLINE (35 stundas)

Kursa ietvaros izglītojamie iegūst izpratni par dokumentu radīšanu, klasifikāciju, apriti un arhīvu pārvaldību, īpašu uzmanību pievēršot darba aizsardzības un drošības dokumentiem. Kā arī gūst noderīgas zināšanas organizācijas un biznesa vadībā, apgūst labas pārvaldības principus biroja vadības jomā, orientējas tiesiskajā regulējumā. Kursa apguve ļauj teorētiski un praktiski apgūt pamatiemaņas darbā ar dokumentiem, kārtot personāla lietvedību, vadīt dokumentu apriti, spēj strādāt ar datoru WORD un EXCEL sistēmās.

Kursa apgūšanas organizācija

Mācību kurss „Lietvedis, biroja menedžeris, vadītāja palīgs” tiek apgūts izmantojot lekciju materiālus un literatūru, pārbaudot zināšanas ar patstāvīgi apgūtajiem programmas jautājumiem.

 • Jūs saņemsiet bagātīgus izdales materiālus par apmācību kursu.
 • Jūsu zināšanas tiks apstiprinātas ar centra Latvikon sertifikātu.
 • Kopīgais apmācības ilgums —  35 st.

Programma

 1. Dokuments un dokumentēšana: Dokumentu noformēšanas prasības. Dokumenta pamatfunkcijas - informatīvā un juridiskā. Dokumentu grupēšana. Elektroniskie dokumenti. Elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Elektronisko dokumentu juridiskais spēks.
 2. Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti: Ārējie un iekšējie normatīvie akti, to nozīme organizācijā. Statūti. Lietvedības kārtība (reglaments). Darba kārtība, instrukcijas.
 3. Dokumenta tehniskais izpildījums: Papīra un tintes krāsa, raksta tehniskais izpildījums, labojumi. Dokumentu papīra lapu formāti. Lappušu numerācija. Izcēlumi. Dokumentu sagatavošana ar datora palīdzību.
 4. Dokumentu sastāvdaļas un to izvietojums: Teksts, rekvizīti, dienesta atzīmes. Dokumenta zonas. Rekvizītu izvietojums zonās. Dokumenta sastāvdaļu izvietošana atbilstoši LR Ministru Kabineta normatīvo aktu prasībām. Teksta noformēšana.
 5. Dokumenta veidlapas: fizisku un juridisku personu veidlapas. Organizācijas veidlapa. Struktūrvienības veidlapa. Atsevišķa dokumenta veidlapa. Veidlapa ar daļēju tekstu. Veidlapa sadarbībai ar ārzemju partneriem.
 6. Dokumenta oriģināls un tā atvasinājumi: Kopijas, noraksti, izraksti, dublikāti. Dokumenta atvasinājumu sagatavošana un apliecināšana.
 7. Dokumentu valoda: dokumentu pareizrakstība. Uzrunas formas dokumentu pārvaldībā. Dokumentu tulkojumi. To apliecināšanas prasības.
 8. Pārvaldes dokumentu sistēma: Organizatoriskie dokumenti. Rīkojuma dokumenti. Publisko tiesību līgumi. Personāla dokumenti. Sarakstes dokumenti. Faktus fiksējošie dokumenti, to izstrādāšana un noformēšana.
 9. Dokumentu noformēšana ar datoru WORD sistēmā: Organizatorisko dokumentu paraugu izstrāde – instrukcijas, amatu apraksti, līgumi u.c.
 10. Dokumentu noformēšana ar datoru: Rīkojuma dokumentu (rīkojumi, pavēles, lēmumi) un faktus fiksējošo dokumentu (akti, protokoli, izziņas, pilnvaras) paraugu noformēšana.
 11. Dokumentu noformēšana ar datoru: Lietišķā sarakste (vēstules, iesniegumi, rēķini, paziņojumi u.c). paraugu noformēšana, reģistrācija, saņemšana un nosūtīšana.
 12. Dokumentu noformēšana ar datoru: Personāla dokumentu noformēšana. Personas lietas, to kārtošana. Fiziskas personas datu aizsardzība u.c.
 13. Dokumentu formatēšana, rediģēšana.
 14. EXCEL darba vide. Pamatzināšanu apguve. Tabulu, grafiku sagatavošana. Pārnešana no EXCEL uz WORD vidi.
 15. Darbs ar dokumentiem: Dokumentu reģistrācija un kontrole. Dokumentu reģistru izstrādāšana. Dokumentu apgrozības (aprites) nodrošināšana organizācijā. Dokumentu kustības iedalījums. Iekšējie dokumenti. Nosūtāmie dokumenti. Saņemtie dokumenti. Elektronisko dokumentu apgrozība.
 16. Dokumentu lietas un lietu nomenklatūra: Lietu nomenklatūras izstrādāšana. Dokumentu lietu izveidošana. Lietu uzglabāšana un iznīcināšana.
 17. Arhīva darbs: Lietu izvērtēšana. Lietu sagatavošana nodošanai arhīvā. Uzskaites saraksti. Ekspertu komisijas izveide, tās darbība.

Praktiskie darbi

 1. Rekvizītu izvietojums dokumenta zonās.
 2. Veidlapu izstrādāšana.
 3. Kopiju, norakstu, izrakstu apliecināšana.
 4. Rīkojuma dokumentu paraugu izstrādāšana. Rīkojums, pavēle, lēmums.
 5. Faktus fiksējošo dokumentu paraugi - izziņa, pilnvara, akts u.c.
 6. Sarakstes dokumentu paraugu (iesniegumi, vēstule) izstrādāšana.
 7. Organizatorisko dokumentu paraugu sastādīšana. Instrukcijas sagatavošana.
 8. Dokumentu aprites shēmas izstrādāšana. Dokumentu reģistrācijas žurnālu noformēšana.
 9. Lietu nomenklatūras izstrādāšana.
 10. Microsoft office EXCEL tabulu un diagrammu izstrāde.

Lektore

Rasma Urtāne - vadošais lietvedības speciālists Latvijā, LLU lektore, grāmatu "Lietvedība un arhīvs" un "Palīgs lietvedībā" autore.

Nodarbības
 • Mācības notiek ONLINE, ZOOM platformā vai centrā Latvikon Ģertrūdes ielā 63.
Maksa
€ 276.15 + PVN

Nodarbību sākums un laiks

13. jūnijā, 17:30-21:05, 13., 17., 19., 20., 26., 27. jūnijā un 1. jūlijā, latv. val. , Rasma Urtāne