Praktiskais kvalifikācijas celšanas kurss Jaunie un aktuālie grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumi, 2020. gada programma (50 stundas)

Kursa programma:

 1. Uzņēmuma grāmatvedības politika.
 2. Pieļautās kļūdas attaisnojuma dokumentu noformēšanā un darījumos ar skaidru naudu.
 3. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi piemēros un to deklarēšanas kārtība.
 4. Preču, materiālu un ražošanas krājumu uzskaite:
  • preču uzskaite un novērtēšanas metodes
  • pašu ražoto krājumu novērtēšana
  • dabīgo zudumu un bojātās preces norakstīšana
  • inventarizācija un preču pārvērtēšana
  • preču piegāde ES teritorijā un uz trešajām valstīm
  • preču eksports un imports (īpašais režīms)
 5. Pamatlīdzekļu uzskaite:
  • pamatlīdzekļu novērtēšanas metodes
  • pamatlīdzekļu nolietojums finanšu uzskaitei un nodokļu piemērošanai
  • pamatlīdzekļu pārdošana un norakstīšana
  • pamatlīdzekļu pārvērtēšana un tās ietekme uz uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu
  • kārtējais un kapitālais remonts
  • operatīvā un finanšu līzinga nomas atspoguļošana uzskaitē
 6. Autotransports uzņēmumā:
  • vieglā autotransporta iegāde
  • nomas un bezatlīdzības lietošanas līgums
  • vieglo transportlīdzekļu nodoklis
  • transportlīdzekļa izmantošana saimnieciskajai darbībai un darbinieku un citu personu privātajām vajadzībām
  • izdevumu uzskaites kārtība, kas saistīta ar transportlīdzekļa ekspluatāciju, kārtējo un kapitālo remontu
  • priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo automobili
  • reprezentatīvā vieglā automobiļa uzskaite
 7. Nemateriālo aktīvu uzskaite:
  • attīstības izdevumu, nemateriālās vērtības uzskaite un nemateriālo aktīvu norakstīšana
 8. Nodokļu rēķini un priekšnodokļa atskaitīšana:
  • priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis par precēm un pakalpojumiem
  • nodokļa nomaksas īpašā kārtība un priekšnodokļa atskaitīšana - „kases princips”
  • pievienotās vērtības nodokļa atgriešana
 9. Nodokļa piemērošana sniegtajiem un saņemtajiem:
  • transporta pakalpojumiem ES teritorijā un trešajās valstīs
  • elektroniskā veidā
  • personāla apmācībai trešajās valstī un ES
  • celtniecībai, kas veikta trešajās valstīs
  • tulkošanas pakalpojumiem no apliekamās vai neapliekamās personas
  • iekārtu remontam ES teritorijā
  • starpniecības pakalpojumiem
  • apdrošināšanas pakalpojumiem u.c.
 10. Norēķinu ar nerezidentiem, uzskaite un nodokļi.
 11. Nodokļa piemērošana aizdevumiem un procentu maksājumiem.
 12. Komandējumi.
 13. Darba algas un atvaļinājumu naudas aprēķins piemēros.
 14. Izsniegto skaidrās un bezskaidrās naudas avansu pielīdzināšana ienākumam no algota darba.
 15. Debitori, kreditori, uzkrājumu veidošana un bezcerīgo parādu norakstīšana.
 16. Personāla ilgtspējas izdevumi.
 17. Prezentācijas, ziedojumi, dāvanas.
 18. Nodokļi valdes locekļa ienākumam.
 19. Dividenžu, ārkārtas dividenžu izmaksa, nodoklis no dividendēm, dividendēm pielīdzinātās izmaksas.
 20. Uzņēmuma gada pārskats, gada deklarācijas aizpildīšana un UIN aprēķins par 2019. gadu.
 21. Iepriekšējo gadu kļūdu analīze, labošana – grāmatojumi.
 22. Aktuālie jautājumi uzskaitē, mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanā un deklarācijas aizpildīšana.
 23. Atbildes uz klausītāju jautājumiem.
Nodarbības
 • ilgums - 50 akadēmiskas stundas
 • nodarbības notiek 1-2 reizes nedēļā
 • mācības notiek - Latvikon centrā, Ģertrūdes ielā 63
Maksa
€ 433.20 + PVN
Atlaides
 • 2- mēnešu abonementu EXTRA mājaslapas www.d-k.lv izmantošanai dāvanā!
 • Atlaide uz apmācību 10% bezdarbniekiem, studentiem un centra Latvikon pastāvīgiem klientiem
 • 5% atlaide veicot priekšapmaksu nedēļu pirms kursa sākuma
 • Iespējama arī samaksa pa daļām

Nodarbību sākums un laiks

2. septembrī, 9:30-13:30, trešd., kriev. val. , Tatjana Jermolajeva
9. septembrī, 9:30-13:30, trešd., latv.val. , Ingrīda Lejniece