Projektu vadības kursi. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts (Vācija) (55 stundas)

Pilns programmas saturs

1. bloks.  Ievads.

Projektu vadības nozares un profesijas attīstības vēsturiskie posmi, nozīmība un uzplaukums mūsdienās. Projektu vadības izmantošanas sfēras privātajā un publiskajā sektorā.

Informācija par šādiem normatīviem dokumentiem:

  • Projekta vadītāja profesijas standartu (reģistrācijas numurs PS 0222); 
  • Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijām, kuras izstrādātas Latvijas Nacionālajā projektu vadīšanas asociācijā un balstās uz starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) izstrādātajām un apstiprinātajām projektu vadītāja kompetences vadlīnijām (IPMA Competence Baseline); 
  •  Profesiju klasifikatora sadaļu –2414” Atsevišķā grupa”, ”Projektu vadīšanas speciālisti”.

1. Ievads projektu vadībā. Sagatavošanās.

Projekts un vide un projektu klasifikācija. Projekts un riski, projektu vadīšanas metodes, tehnika un to raksturojums. Projektu vadītāju sertifikācija Latvijā un pasaulē.

Projekta attīstības fāzes, projekta šķirtnes (robežstabi), standartfāzu modelis. Projekta dzīves cikls un tā saturs, projektu vadīšanas dzīves cikls un tā saturs. Projektu sasaite ar organizācijas attīstības stratēģiju un vidējā termiņa rīcības programmām.

1.1 Projekta priekšlikuma izstrādes metodes.

Projekta pilnais cikls. Projekta stratēģijas plānošana. Loģiskās struktūras metode (Logframe).

Analīzes fāze: situācijas izpēte (SVID analīze), ieinteresēto pušu analīze (Stakeholders analysis), stratēģiskās plānošanas darba grupas izveide Problēmu analīze, problēmu koks, tā transformācija mērķu kokā, mērķa sasniegšanas stratēģiju izvirzīšana un izvērtēšana. Mērķa formulējums, SMART likums.

1.2 Risinājumu alternatīvu izvēle un to pamatojums, lēmuma pieņemšana. Projekta darba uzdevums.

Plānošanas fāze. Loģiskās struktūras matrica. Vertikālā loģika: virsmērķis, projekta misija (konkrētais mērķis), plānotie rezultāti, pasākumi, ieguldījumi, izmaksas.

Horizontālā loģika: projekta objektīvi pārbaudāmo kritēriju noteikšana, iekšējo un ārējo riska faktoru analīze, pieņēmumu, priekšnosacījuma izvirzīšana, informācijas avotu vai pārbaudes metožu izvēle, projekta darba uzdevums (ToR).

1.3 Risku analīze.

Risku pārvaldības process. Riska faktoru identifikācija un izvērtēšana. Pasākumi risku mazināšanai.

2. bloks. Strukturēšana.

Projekta tehniskā priekšlikuma sagatavošana un strukturēšana. Projekta iekļaušana organizācijas struktūrvienībās, nesaskaņu vadība. Personāla piesaiste projektam.

2.1 Projekta organizatoriskā struktūra.

Projekta iekļaušana jau esošajās organizatoriskajās struktūrās. Projekta organizācijas izvēle: tiešā organizācija, štābveida organizācija, matricas organizācija. Kvalitātes vadība, lēmumu pieņemšana.

2.2 Projekta komandas izveide un attīstība, komunikācijas formas projektā.

Efektīva projekta komanda, kompetenti projekta izpildītāji. Projekta institūcijas un to lomu apraksts. Projekta vadības komiteja, projekta vadītājs un projekta komanda – sadarbības algoritmi. Konfliktu vadība projektā. Kompetences matrica, uzdevumu – pilnvaru – atbildības (U-P-A) matrica.

2.3 Projekta tiesiskais nodrošinājums.

Līgumi un līgumu vadība. Projekta dokumentācija, projekta rokasgrāmata un tās saturs. Rīkojums par projekta atvēršanu.

2.4 Projekta U-P-A matricas izstrāde. Praktiskie darbi projektu darba grupās ar lektora atbalstu un vērtējumu.

3. bloks. Plānošana

3.1 Projekta uzdevuma strukturēšana apakšuzdevumos un darba paketēs.

Projekta uzbūves struktūrplāns, projekta darba pakešu apraksti. Ganta līnijdiagrammu metode, tīklplānošanas metodes: tīkla plāns pēc kritiskā ceļa metodes (CPM) un tīkla plāns pēc metra-potenciālās metodes (MPM), tās izmantošana projekta gaitas plānošanā, PERT diagramma, projekta kritiskais ceļš.

3.2 Projekta laiku, termiņu un ieguldījumu plāns.

Laika rezerves, to lietderīga izmantošana projekta vadībā. Projekta ieguldījumu plāns: resursu plānošana un piesaiste projekta norisēm. Projekta izmaksas, projekta budžets, naudas plūsmas plāns. Projekta personāla darba apjoms un noslodze.

3.3 Laika menedžmenta pamatnostādnes.

Personīgā laika vadība, kas būtu jāsasniedz ar laika vadību? Laika vadības nosacījumi, laika vadības robežas. Projekta sapulces, to vadīšana.

3.4 Projekta struktūrplāna un darba pakešu izstrāde. Praktiskie darbi projektu darba grupās ar lektora atbalstu un vērtējumu.

4. bloks. Realizācija

4.1 Projekta kontroles procesi, to pārvaldība.

Kontrolinga jēdziens, kontrolinga elementi: uzdevumi, metodes un instrumenti. Atskaišu sagatavošana, priekšlaicīgas brīdināšanas sistēmas. Rīcības plāns, lēmumu pieņemšana un to īstenošana.

4.2 Komunikācijas pamatnostādnes.

Komunikācijas pamatmodeļi, sarunas tehnikas, atgriezeniskā saite.

4.3 Projektu krīzes vadība.

Krīzes, konflikti, pārmaiņas, konfliktu risināšanas formas. Labākā risinājuma lēmuma pieņemšana, risinājuma efektivitātes izvērtējums.

5. bloks. Projekta noslēgums

Projekta noslēgšanas analīze, noslēguma atskaite, projekta nodošana, projekta organizācijas likvidēšana. Iegūtās pieredzes saglabāšana.

5.1 Projekta izvērtēšanas sapulce („Kick-out”).

Sagatavošanās, norise, dienas kārtība. Ierosinājumi nākošajiem projektiem.

5.2 Prezentēšana.

Runas māksla, izturēšanās, ķermeņa valoda. Moderācijas pamatprincipi.

6. Datorprogrammas Microsoft Project pielietojums projekta plānošanā.

Datorprogrammas lietošanas pamatnostādnes, projekta gaitas plānošana (norišu tabula, Ganta līnijdiagrammas, tīkla grafiks), resursu plānošana un piesaiste projekta aktivitātēm, projekta budžets, naudas plūsmas plāns.

7. Mācību grāmatu lietošanas un AFW sertifikāta iegūšanas kontroldarbu sagatavošanas seminārs.

Maksa
€ 750 + PVN, ar 10 % atlaidi: € 675 + PVN
Atlaides
  • Mācību kursa vērtība ar 10 % atlaidi: € 675 + PVN
  • Diviem cilvēkiem no uzņēmuma - atlaide 5%; Trim un vairāk cilvēkiem no uzņēmuma - atlaides noteikšana notiek individuāli.

Nodarbību sākums un laiks

5., 12., 19., 26. martā, 1. un 9. aprīlī, 10:00-15:30, latviešu valodā
14., 21., 28. maijā, 4., 11. un 18. jūnijā, 10:00-15:30, latviešu valodā