2021. gada pārskata sagatavošana Covid – 19 ārkārtas situācijas kontekstā

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem.

Semināra programma:

1. Darbības pirms gada pārskata sagatavošanas:

1.1 Ikgadējā inventarizācija, ņemot vērā Covid – 19 ārkārtas situāciju.

1.2. Aktīvu atzīšanas un novērtēšanas principi finanšu pārskatā izskatot praktiskus piemērus:

- krājumu norakstīšana ņemot vērā dabisko zudumu pārsnieguma normas,

- pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšana,

- debitoru parādu analīze, bezcerīgo parādu norakstīšana, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem,

- citas grāmatvedības aplēses.

1.3. Saistību atzīšanas principi finanšu pārskatā

2. Riski, izsniedzot aizdevumus fiziskām un juridiskām personām:

- aizdevumi saistītām personām,

- aizdevumi, kas pielīdzināti dividenžu izmaksai.

3. Finanšu palīdzība un ziedojumi gada pārskatā.  Algu subsīdiju un grantu uzrādīšana, aprēķinātās minimālās VSAOI u.c.

4. Dividenžu aprēķināšana un izmaksa no "vecās" un "jaunās" peļņas. Peļņas sadales ierobežojumi.

5. Iepriekšējo gadu kļūdu labošana, tipiskākās kļūdas, papildus nodokļu uzrēķini izskatot praktiskus piemērus. 

6. Covid – 19 ārkārtas situācijas ietekmes analīze 2021.gada pārskatos.

7. Aktuālās izmaiņas likumdošanā no 2022. gada 1.janvāra:

- grāmatvedības likums

- citas izmaiņas

Semināra lektors:

Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.
  • Seminārs notiks no 10:00 līdz 14:00.
  • Seminārs notiks izmantojot Zoom video konferences platformu. Tam nepieciešams interneta pieslēgums. Pieslēgšanās instrukcija kā arī izdales materiāli tiks nosūtīta elektroniski pirms semināra.
Maksa
€ 68 + PVN
Atlaides
  • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
  • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %