Seminārs "Gada pārskats -2019"

Seminārā: Īpaša uzmanība tiks pievērsta Gada pārskata sastādīšanai ņemot vērā būtiskākās izmaiņas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā 2019.-2020. gadā.
Ar praktiskiem piemēriem un grāmatvedības grāmatojumiem tiks analizētas sarežģītas un strīdīgas situācijas saistībā ar uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanu un nomaksu.

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem

Semināra programma:

•  Sagatavošanās gada pārskata sastādīšanai, gada inventarizācija, revīzija, ierobežotā pārbaude, vadības ziņojums.
•  Finanšu pārskata struktūra un saturs atkarībā no sabiedrības kategorijas.
•  Aktīvu vērtēšanas principi ar praktiskiem piemēriem:

    - dabīgie krājumu zudumi un zudumi virs normas
    - pamatlīdzekļi un nemateriālie aktīvi, to pārvērtēšana

• Saistību novērtēšanas princips.
• Citi grāmatvedības uzskaites principi  un to izmaiņas.
• Uzkrājumu veidošana, šaubīgu un bezcerīgu parādu, kreditoru parādu norakstīšana.
• Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi.
• Prezentācijas, Ziemassvētku un Jaunā gada pasākumu izdevumi.
• Personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi.
• Aizdevumu riski fiziskām un juridiskām personām.
• Dividendēm pielīdzināmi aizdevumi.
• Dividenžu aprēķināšana pēc «vecās» un «jaunās» peļņas. Ierobežojumi peļņas sadalē.
• Tipiskākās kļūdas, iepriekšējo gadu kļūdu labojumi un papildus uzrēķinātie nodokļi.
• Administratīvā atbildība un jauni palielināti naudas sodi.
• Darījumu partneru pārbaude gada pārskata sagatavošanā un ziņošana par šaubīgiem un aizdomīgiem darījumiem.
• Citi aktuāli jautājumi saistībā ar Gada pārskata sagatavošanu.
• Atbildes uz klausītāju jautājumiem.

Semināra lektors:

Solvita Kalniņa – ekonomikas maģistrs, praktizējošs sertificēts grāmatvedis ar darba pieredzi lielās sabiedrībās, nodokļu konsultants, sertificēts starptautisko standartu speciālists.

Seminārs notiks:

  • 25. februārī 2020.g., no plkst. 9:30 līdz 14:30, izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63, Rīgā
  • semināra cena – € 69 + PVN
  • Semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze
Maksa
€ 69 + PVN
Atlaides
  • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
  • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
  • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %