Seminārs „2018.gada pārskata sagatavošana ņemot vērā saimniecisko operāciju ietekmi uz finanšu pārskatu un UIN”

Seminārs paredzēts:

Finanšu direktoriem, vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem

Semināra programma:

1. Sagatavošanās gada pārskata sastādīšanai, gada pārskata revīzija vai  ierobežotā pārbaude, finanšu pārskata sastāvs un informācijas atklāšana

2. Krājumu uzskaite un novērtēšana, dabiskie zudumi, krājumu virsnormatīvā norakstīšana

3. Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu novērtēšanas metodes

4. Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumu novērtēšana un uzskaites kārtība

5. Notikumi pēc bilances datuma, to uzrādīšana finanšu pārskatā

6.UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība un ar nodokli apliekamās bāzes noteikšana ņemot vērā:

- iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas uzskaite un izmantošana
- peļņas sadale, dividendes un ārkārtas dividendes
- uzkrājumu veidošana, debitoru un kreditoru parādu norakstīšana
- darījumi ar saistītām personām, tai skaitā aizdevumu izsniegšana
- pamatkapitāla izmaiņas
- procentu maksājumu ierobežojuma aprēķins
- ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi
- reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi
- atvieglojumi par ziedojumiem
- norēķini ar nerezidentiem

7. Pieļauto kļūdu analīze sagatavojot gada pārskatu, iepriekšējo gadu kļūdas, to labošana

8. Atbildes uz klausītāju jautājumiem

Semināra lektors:

Natālija Panova – akreditēta IAB, IFA pasniedzēja, profesionāla grāmatvede, nodokļu konsultante, rakstu autore par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem.

Ingrīda Lejniece – profesionāla grāmatvede, akreditēta IAB pasniedzēja, nodokļu konsultante, rakstu par grāmatvedības uzskaiti un nodokļiem autore.

 

  • Seminārs notiks no 10:00 līdz 15:00 izglītības centrā Latvikon, Ģertrūdes ielā 63B, Rīgā
  • Semināra cena – € 69 + PVN (semināra cenā ir iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).

 

Maksa
€ 69 + PVN
Atlaides
  • Abonementa d-k EXTRA īpašniekiem atlaide 10 %
  • Abonementa d-k vadītājiem atlaide 10%
  • Abonementa d-k STANDARD īpašniekiem atlaide 5 %

Citi kursi kategorijā "Grāmatvedība - semināri"